نرده چوبی

پایه نرده های چوبی موجود در بازار دو نوع هستند: ۱- پایه نرده های چوبی ساده ۲- پایه نرده های چوبی منبت کاری شده. پایه نرده های چوبی ساده با دستگاه خراطی تولید می شوند و قیمت پایینی دارند. پایه نرده های منبت کاری شده توسط منبت کار یا دستگاه تولید می شوند. قیمت این […]