نگه داری از آثار منبت

از آنجا که چوب و آثار چوبی منبت‌کاری ‌جزو مواد آلی و سلولزی هستند، در مقابل بسیاری از عوامل بیولوژیکی مقاومت چندانی ندارند، همچنین عوامل غیر طبیعی و انسانی می‌توانند آسیب‌های ‌جبران ناپذیری به این آثار وارد نمایند. بی‌شک حفاظت و نگهداری از این گونه آثار با توجه به تنوع محصولات و همچنین ویژگی‌ها ‌و […]