ویژگی های منبت خوب

ویژگی های منبت خوب : اثر هنری، چه یک گلدان یا ظرف با نقش خاص باشد و چه یک تابلوی منبت ، زمانی ارزشمند است و خاص به نظر می رسد که که بدون نقص باشد. بنابراین هر اثر هنری، فارغ از نوعی که باشد، باید در نوع خود بدون نقص و بدون ایراد باشد […]