طراحی فضای داخلی

ستون ها فقط عناصر سازه ای نیستند که وزن ساختمان را تحمل می کنند. آنها ویژگی های معماری هستند که می توانند شخصیت و جذابیت بصری را به فضای داخلی خانه شما اضافه کنند. با این حال، بسیاری از صاحبان خانه مطمئن نیستند که چگونه ستون ها را در طرح کلی طراحی خود ترکیب یا تقویت کنند. چه […]

بازسازی اجزای فضای داخلی در طراحی ساختمان ها با توجه به محاسبات سازه ای گاهی استفاده از ستون در فضای داخلی و خارج از دیوار، اجتناب ناپذیر است. در چنین موقعیتی ستون ها در میان فضای نشیمن خانه به شدت خودنمایی خواهند کرد. بنابراین باید فکری به حال آنها کرد تا ظاهری زیباتر و خوشایند […]